info

Je hebt het minimaal aantal bereikt

Winkelwagen (0)

Er zijn nog geen producten in jouw winkelwagen geplaatst.

Privacybeleid

1 Wie we zijn
De website www.plantenkenens.be wordt aangeboden door: 
Plantenkwekerij Kenens
Schootstraat 58, 3960 Bree
+32 (0)89 20 60 95
BTW: BE 876 730 936
Dank u wel voor uw bezoek aan onze Website en voor de interesse in onze diensten. 
Contacteer ons gerust indien u privacygerelateerde vragen zou hebben. Wij beloven u een spoedig antwoord!
Via E-mail: info@plantenkenens.be
 
2 Waarom deze privacyverklaring?
Iedere persoon die onze Website bezoekt of gebruikt (hierna: de “Gebruiker”), stelt automatisch bepaalde persoonsgegevens ter beschikking. Dit kan bijvoorbeeld wanneer u een contactformulier opstuurt, een bestelling plaatst, wanneer u vraagt om informatie en/of een offerte of wanneer u solliciteert voor een vacature bij Plantenkwekerij Kenens. Uw persoonsgegevens vormen informatie die ons toestaat u te identificeren als natuurlijke persoon, ongeacht of we dit daadwerkelijk doen. U bent identificeerbaar van zodra het mogelijk is om een direct of indirect verband te creëren tussen een of meer persoonsgegevens en u als natuurlijke persoon.

Voor Plantenkwekerij Kenens is datahygiëne vanzelfsprekend en is de beveiliging van uw persoonsgegevens, die u achterlaat op onze Website, een absolute prioriteit. We gebruiken en verwerken uw persoonsgegevens in overeenstemming de GDPR en andere relevante wetsbepalingen. Iedere verwijzing in deze Privacyverklaring naar de GDPR is een verwijzing naar de Verordening van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (General Data Protection Regulation).
Via deze Privacyverklaring wordt iedere Gebruiker op de hoogte gebracht van de verwerkingsactiviteiten die Plantenkwekerij Kenens kan doorvoeren met zijn persoonsgegevens. Plantenkwekerij Kenens behoudt het recht om deze Privacyverklaring ten allen tijde aan te passen. Elke substantiële wijziging zal duidelijk gemeld worden aan de Gebruiker. We raden de Gebruiker aan dit document regelmatig te raadplegen.
 
3 Links naar andere websites
De inhoud van onze Website kan een link, hyperlink of framed link naar andere websites of andere vormen van elektronische portalen bevatten. Een link betekent niet automatisch dat er een band tussen ons en websites van derden bestaat, noch dat wij (impliciet) akkoord gaan met de inhoud van deze websites.
Wij houden geen controle op deze vreemde websites en zijn niet verantwoordelijk voor de veilige en correcte werking van de link en de uiteindelijke bestemming. Zodra men op de link klikt verlaat men onze Website en kan men ons niet meer aansprakelijk stellen voor enige schade.
Het is mogelijk dat andere websites niet dezelfde garanties bieden als wij. Maak je gebruik van een link op deze Website die leidt naar een vreemde website en laat je persoonlijke gegevens achter op een dergelijke website, dan is de verwerking van die persoonsgegevens niet onderworpen aan deze privacyverklaring, maar aan het eventuele privacybeleid van de beheerder van die vreemde website. Daarom raden wij u aan om aandachtig de Algemene Voorwaarden en de Privacyverklaring van deze vreemde websites door te nemen.
 
4 Wie verwerkt de persoonsgegevens?
4.1. Verwerkingsverantwoordelijke
Plantenkwekerij Kenens is verwerkingsverantwoordelijke en bepaalt alleen of in samenwerking met anderen welke persoonsgegevens worden verzameld, alsook het doel en de middelen voor de verwerking van deze persoonsgegevens.
Plantenkwekerij Kenens heeft de nodige technische en organisatorische maatregelen genomen om de persoonsgegevens van haar Gebruikers doeltreffend te beschermen tegen ongeoorloofde toegang en gebruik.
4.2. Verwerker(s)
Plantenkwekerij Kenens is vrij om beroep te doen op gegevensverwerkers. Een verwerker is een natuurlijke persoon of rechtspersoon die persoonsgegevens verwerkt op vraag van of in naam van de verwerkingsverantwoordelijke.
De verwerker is wettelijk verplicht de veiligheid en vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens te verzekeren. De verwerker handelt steeds volgens de instructies van de verwerkingsverantwoordelijke.
Plantenkwekerij Kenens doet beroep op de volgende categorieën van « verwerkers »:
 • Bedrijven die we hebben ingeschakeld voor analytische doeleinden
 • Bedrijven die we hebben ingeschakeld voor hostingdoeleinden;
 • Bedrijven die we hebben ingeschakeld voor administratieve doeleinden;
 • Bedrijven die we hebben ingeschakeld voor marketing en communicatiedoeleinden (bijv. voor live chat met de Gebruiker);
 
5 Op welke juridische basis worden mijn persoonsgegevens verwerkt?
In overeenstemming met de GDPR verwerken wij persoonsgegevens op basis van volgende juridische gronden:
 • Op basis van de uitvoering van de overeenkomst zoals overeengekomen met de Gebruiker, of de uitoefening van precontractuele stappen genomen op zijn aanvraag; of
 • Op basis van het voldoen aan wettelijke of regulerende bepalingen, met betrekking tot het beheer van de contractuele relatie, in het bijzonder de facturatie;
 • Op basis van ons legitiem belang voor het versturen van informatie en nieuwsbrieven naar onze klanten;
 • Op basis van de uitdrukkelijke toestemming voor het versturen van informatie en nieuwsbrieven naar prospects en andere geïnteresseerden;
 • Op basis van de uitdrukkelijke toestemming voor het versturen van communicatie omtrent vacatures na een eerdere sollicitatie;
 • Op basis van de uitdrukkelijke toestemming voor het versturen van promotionele aanbiedingen (direct marketing).
 
6 Welke persoonsgegevens worden verwerkt?
Plantenkwekerij Kenens verbindt zich ertoe enkel die persoonsgegevens te verzamelen en te verwerken die ter zake dienend zijn en noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt. De volgende categorieën persoonsgegevens worden verwerkt:
 • Persoonlijke identificatiegegevens (naam, voornaam, adres, inloggegevens);
 • Contactgegevens (telefoonnummer en e-mailadres);
 • Elektronische identificatiegegevens (IP-adres, cookies, klikgedrag);
 • Persoonsgegevens (geslacht, leeftijd, geboortedatum en -plaats, nationaliteit).
 • Inhoud van communicatie (e-mails, chats, invulformulieren, enz.)
Deze persoonsgegevens kunnen verzameld worden wanneer je gebruik maakt van onze Website (bijv. door een contactformulier in te vullen) of door beroep te doen op onze dienstverlening. Andere persoonsgegevens kunnen op een later tijdstip worden verzameld, bijvoorbeeld in het kader van onze after-sales. De hoeveelheid verzamelde persoonsgegevens is afhankelijk van jouw gebruik van de Website en de functionaliteiten van de Website.
 
7 Wij gebruiken ook cookies!
Daarnaast gebruiken wij cookies om de Gebruiker te herkennen en een persoonlijke gebruikerservaring te bieden, om hun technische keuzes te onthouden (bijvoorbeeld een taal), het gebruik van de Website te controleren en te analyseren en om eventuele fouten op de Website op te sporen en te corrigeren. U kan die cookies weigeren. Als u cookies weigert, is het mogelijk dat de website of delen ervan niet meer naar behoren werken.
 
8 Voor welke doeleinden worden mijn persoonsgegevens gebruikt?
Plantenkwekerij Kenens verzamelt uw persoonsgegevens om iedere Gebruiker van onze Website een veilige, optimale en persoonlijke gebruikerservaring te bieden. De verzameling van persoonsgegevens wordt verder uitgebreid naarmate de Gebruiker intensiever gebruik maakt van onze Website en onze online dienstverlening. Plantenkwekerij Kenens behoudt zich het recht voor om bepaalde bewerkingen op te schorten of te annuleren indien persoonsgegevens ontbreken, onjuist of onvolledig zijn.
Gegevensverwerking is essentieel voor de werking van onze Website en de daarbij horende diensten. 
De verwerking gebeurt uitsluitend voor volgende welbepaalde doeleinden:
 • Het opvolgen van informatieaanvragen en aanvragen tot offerte;
 • Klantbeheer: klantenadministratie, orderbeheer, leveringen, facturatie, ondersteuning, klachtenbewaking en het versturen van nieuwsbrieven;
 • Het beantwoorden en opvolgen van vragen en suggesties via de chatfunctie op de Website op een duidelijke, pertinente en gerichte manier. 
 • Het opvolgen van sollicitaties en bijhouden van cv’s en motivatiebrieven voor toekomstige vacatures;
 • Beheer van geschillen;
 • Bescherming tegen fraude en overtredingen;
 • Gepersonaliseerde marketing en reclame indien je hiermee uitdrukkelijk hebt ingestemd. In dat geval staat het jou te allen tijde vrij jouw toestemming in te trekken. 
 • Bij een bezoek aan de Website worden er ook enkele persoonsgegevens ingezameld voor statistische doeleinden. Plantenkwekerij Kenens doet beroep op Google Analytics. Dankzij de resultaten van deze analyses kunnen we het gebruik van onze Website optimaliseren. Wanneer u de Website bezoekt, verklaart u zich akkoord met deze gegevensinzameling bestemd voor statistische doeleinden zoals hierboven omschreven.
De Gebruiker verschaft steeds zelf de persoonsgegevens aan Plantenkwekerij Kenens en kan op die manier een zekere controle uitoefenen. Indien bepaalde persoonsgegevens onvolledig of ogenschijnlijk incorrect zijn, behoudt Plantenkwekerij Kenens zich het recht voor bepaalde verwachte handelingen tijdelijk of permanent uit te stellen.
 
9 Wie ontvangt uw persoonsgegevens?
Uw persoonsgegevens worden uitsluitend verwerkt voor intern gebruik binnen Plantenkwekerij Kenens. Uw persoonsgegevens zullen niet verkocht worden, doorgegeven worden of gecommuniceerd worden aan derde partijen, behalve indien u ons daarvoor op voorhand uw expliciete toestemming hebt gegeven.
De gegevens die u ons bezorgt in het kader van een sollicitatie, worden in geen enkel geval aan derden onthuld.
 
10 Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens?
Uw persoonsgegevens worden bewaard zolang dit nodig is om de in artikel 5 vooropgestelde doelen na te steven. Ze worden verwijderd uit de databank wanneer ze niet langer nodig zijn om deze doelen na te streven of indien de Gebruiker op geldig het recht tot verwijdering van de persoonsgegevens uitoefent.
Wat cv’s en motivatiebrieven van geweigerde kandidaten betreft: met uw toestemming houden we deze persoonsgegevens maximaal twee jaar bij. Mocht er een vacature vrijkomen waarvoor u in aanmerking komt, dan hebben wij de mogelijkheid u te contacteren.
 
11 Wat zijn uw rechten?
11.1 Garantie van een rechtmatige en veilige verwerking van de persoonsgegevens
Uw persoonsgegevens worden steeds verwerkt voor legitieme doeleinden, zoals uiteengezet in artikel 5. Zij worden verzameld en verwerkt op een gepaste, relevante en proportionele wijze, en worden niet langer bewaard dan noodzakelijk om de vooropgestelde doelen te bereiken.
11.2 Recht op inzage
Indien u uw identiteit kan bewijzen, verkrijgt u het recht om informatie te verwerven over het verwerken van uw persoonsgegevens. Aldus hebt u het recht inzage te krijgen in de doeleinden van de verwerking, de categorieën persoonsgegevens, de categorieën van ontvangers waarnaar de persoonsgegevens worden gestuurd, de criteria die de periode van gegevensbewaring bepalen en de rechten die u kan uitoefenen met betrekking tot jouw persoonsgegevens.
11.3 Recht op rectificatie van persoonsgegevens
Inaccurate of onvolledige informatie kan verbeterd worden. Het is vooreerst de verantwoordelijkheid van de Gebruiker om de nodige aanpassingen door te voeren aan zijn “Gebruikersprofiel”. Men kan zich ook tot ons richten met een verzoek tot wijziging.
11.4 Recht op het wissen van uw persoonsgegevens
Je hebt tevens het recht om de verwijdering van uw persoonsgegevens te bekomen, in volgende gevallen: 
 • Uw persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor het vooropgestelde doel;
 • U herroept uw toestemming tot het verwerken van uw persoonsgegevens en er is geen enkele andere wettelijke grondslag tot verwerken van uw persoonsgegevens;
 • U hebt op rechtmatige wijze een bezwaar ingediend tegen de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Uw persoonsgegevens worden op onrechtmatige wijze verwerkt;
 • Uw persoonsgegevens dienen verwijderd te worden op basis van een wettelijke verplichting.
Het verwijderen van persoonsgegevens is voornamelijk gerelateerd aan zichtbaarheid; het is mogelijk dat de verwijderde persoonsgegevens tijdelijk opgeslagen blijven.
11.5 Recht op beperking van de verwerking
In sommige gevallen hebt u het recht om beperkingen van de verwerking van uw persoonsgegevens te vragen. Dit geldt zeker in geval van een geschil met betrekking tot de accuraatheid van persoonsgegevens, als de persoonsgegevens noodzakelijk zijn in het kader van een juridische procedure of gedurende de tijd noodzakelijk voor Plantenkwekerij Kenens om vast te stellen dat u geldig uw recht tot verwijdering kan uitoefenen.
11.6 Recht om bezwaar te maken
U hebt het recht u ten allen tijde te verzetten tegen het verwerken van uw persoonsgegevens voor ‘direct marketing’ doeleinden, profileringsdoeleinden of doeleinden die voortvloeien uit de legitieme belangen van de dataverantwoordelijke. Plantenkwekerij Kenens zal ophouden uw persoonsgegevens te verwerken tenzij Plantenkwekerij Kenens kan aantonen dat er dwingende wettelijke redenen zijn tot het verwerken van uw persoonsgegevens die primeren op uw recht om zich te verzetten.
11.7 Recht op gegevensoverdraagbaarheid
U hebt het recht om de aan Plantenkwekerij Kenens verstrekte persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm (bijv. een Excel-file) te verkrijgen. Daarnaast hebt u het recht om deze persoonsgegevens over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke, tenzij dit technisch onmogelijk is.
11.8 Recht op het intrekken van uw toestemming
U hebt het recht om te allen tijde uw toestemming in te trekken, bijvoorbeeld wanneer u deze hebt gegeven voor direct marketing doeleinden.
 
12 Hoe kan u uw rechten uitoefenen?
Indien u uw rechten wenst uit te oefenen, dient u een geschreven verzoek en bewijs van identiteit via aangetekende brief te sturen naar Plantenkwekerij Kenens, Schootstraat 58, 3960 Bree, +32 (0)89 20 60 95 of via E-mail: info@plantenkenens.be Wij zullen zo snel mogelijk antwoorden, uiterlijk één (1) maand na het ontvangen van uw verzoek. 
 
13 Mogelijkheid tot het indienen van een klacht
Indien u niet akkoord gaat met de verwerking van uw persoonsgegevens door Plantenkwekerij Kenens, hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit (voor België: https://www.privacycommission.be/).